MEBI - COX 5%

Trạng thái: Còn hàng

ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG TRÊN HEO CON

- +

Toltrazuril: 5.000 mg
Dung môi vừa đủ: 100ml

Bơm trực tiếp vào miệng.
0,4ml/kg thể trọng hoặc 1ml/heo con 3 - 5 ngày tuổi.
3ml/10kg thể trọng heo lúc 3 tuần tuổi.
Thời gian ngưng sử dụng thuốc:  12 ngày trước khi giết thịt.